BBIK ซื้อหุ้น “จีเอ็มวีพาย” ต่อยอดธุรกิจที่ปรึกษาฯ คาดแล้วเสร็จไตรมาส 1/65

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บอร์ด BBIK ไฟเขียวซื้อหุ้น “จีเอ็มวีพาย” มูลค่าการลงทุน 20 ล้านบาท เพื่อต่อยอดธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์-จัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี คาดแล้วเสร็จไตรมาส 1/65

นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับกรลงทุนใน บริษัท จีเอ็มวีพาย จำกัด (บจก.จีเอ็มวีพาย)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าลงทุนและ/หรือสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการลงทุนของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 ได้พิจารณาเงื่อนไขในการลงทุนแล้ว และมีมติอนุมัติให้ บริษัท แอดเดนด้า จำกัด (บจก.แอดเดนด้า) เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บจก.จีเอ็มวีพาย จำนวน 8,000 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของ บจก.จีเอ็มวีพาย ในมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนและต่อยอดในธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัทฯ ซึ่ง บริษัท จีเอ็มวีพาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญและให้บริการที่ปรึกษาด้านระบบ SAP อย่างครบวงจร

อนึ่ง ผลสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะทำให้ บริษัท จีเอ็มวีพาย จำกัด มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยคาดว่าการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บจก.จีเอ็มวีพาย จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2565

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business