“สีตลา ธาราจันทร์” เก็บหุ้น AAV เข้าพอร์ต 14.1%

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. รับแจ้งการได้มาหลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV โดย น.ส.สีตลา ธาราจันทร์ ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 14.1%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 14.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 14.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 14.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

“พีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา” เก็บหุ้น UREKA 12.9026% ภิญญลักษน์ กีรติพัฒนนันท์ เก็บ 20.6391%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งการได้มาหุ้นของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA โดย นายพีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 12.9026% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 12.9026% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 12.9026% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.9026% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ น.ส ภิญญลักษน์ กีรติพัฒนนันท์ รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 20.6391% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.6391% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 20.6391% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 20.6391% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket