บุคลากรทางการแพทย์ “ตาย-ติดโควิด” สมาคมประกันจ่ายแล้วเกือบ 45 ล้าน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จ่ายเคลมประกันภัยโควิดบุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3,947 ราย มูลค่ารวม 44.47 ล้านบาท

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากการที่สมาคม ได้เข้าไปรับบริหารความเสี่ยงจากการเสียชีวิตและการติดเชื้อจากโรค COVID-19 ของบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานด่านหน้าที่ต้องดูแลประชาชนและรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขนั้น

 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมกับบริษัทสมาชิกจำนวน 12 บริษัท มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรค COVID-19 ดังนี้

 

1.กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวหรืออยู่ในภาวะโคม่าจนเสียชีวิต จำนวนวงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท/คน รวมทุนประกันภัยทั้งสิ้น 274,000 ล้านบาท

2.กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ที่ให้ความคุ้มครองกรณี “เจอ จ่าย จบ” จำนวนวงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท/คน และกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จำนวนวงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท/คน รวมทุนประกันภัยทั้งสิ้น 2,740 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 สมาคม ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วรวมทั้งสิ้น 44,470,000 ล้านบาท ดังนี้

กรณีเสียชีวิตด้วยโรค COVID-19 พบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข ที่ติดเชื้อ COVID-19 จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย คิดเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

กรณีติดเชื้อ COVID-19 ประเภท “เจอ จ่าย จบ” พบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 3,947 ราย คิดเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 39,470,000 บาท

สมาคมมีความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยกันฝ่าวิกฤตสู้กับโรค COVID-19 ในครั้งนี้ โดยสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจในแต่ละด้านของทุุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนการนำระบบการประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้พวกเราทุกคนสามารถฝ่าฟันและก้าวข้ามวิกฤตโรค COVID-19 ไปได้ด้วยกันในที่สุด

อนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มตามโครงการประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบกลุ่ม สำหรับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือและร่วมสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจากสำนักงาน คปภ. มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สมาคมประกันวินาศภัยไทย

และบริษัทสมาชิก ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.เดอะ วัน ประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance